Concurs ingrijitor CNMK PDF Imprimare Email
Scris de Prof. Dimitrieivici Lucian   


A  N U  N  T

Colegiul Naţional  “M.Kogălniceanu” scoate la concurs un post de - ÎNGRIJITOR

 1.  CONDITII DE ANGAJARE

- Studii  medii/generale

- Vechime în muncă – 2 minim  ani  în domeniu

- Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România 

- Apt medical pentru postul de îngrijitor 

- Să nu aibă antecedente penale 

 1.  DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 1. 1. Cerere de înscriere
 2. 2. Copia actului de identitate
 3. 3. Copii ale actelor de studii
 4. 4. Copia certificatului de naştere
 5. 5. Copia certificatului de căsătorie
 6. 6. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
 7. 7. Cazier judiciar-original
 8. 8. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate – de la medicul de familie cu menţiunea - ”apt pentru angajare post de îngrijitor”
 9. 9. Recomandare de la ultimul loc de muncă

10. Curriculum vitae

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original sau vor avea menţiunea


Concursul are loc în data dE  29  NOIEMBRIE   2013  ORA 10,00

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 22 NOIMBRIE 2013

CONCURSUL  CONSTĂ  ÎN :

 • PROBA SCRISĂ  - minim 50 puncte
 • PROBA PRACTICĂ – minim 50 puncte
 • INTERVIU – minim 50 puncte
 • Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la o probă nu pot participa la următoarea . Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele trei probe. Se consideră  admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj.

BIBLIOGRAFIE  PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR

- Legea nr. 319/2006  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă , capitolul 4 – obligaţiile lucrătorilor art 22,23

- Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor cap. 2 sectiunea 6 art. 22 – Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului


- Ordinul 536/1997 – privind aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, capitolul 6 curăţarea şi dezinfecţia art. 52